Detailný popis kurzuE-learningový kurz "Správna klinická prax" je akceptovaný medzinárodnou organizáciou Transcelerate BioPharma Inc. a súčasne je kreditovaný Slovenskou lekárskou komorou (SLK), Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP).

Cieľom kurzu je oboznámiť pracovníkov, ktorí participujú na klinickom skúšaní so základmi správnej klinickej praxe. Obsahom kurzu je obsiahnutie princípu klinického skúšania, zodpovednosti a vzťahov medzi skúšajúcim a etickou komisiou, skúšajúcim a zadávateľom a skúšajúcim a účastníkom skúšania. Interaktívnou formou účastník kurzu prejde zásadami správnej klinickej praxe, povinnosťou etickej komisie a zadávateľa, taktiež povinnosťou skúšajúceho, naučí sa akým spôsobom zadávateľ pripravuje protokol klinického skúšania a príručku pre skúšajúceho. Dôležitým aspektom je zaznamenávanie klinického skúšania, vďaka ktorému je kvalita klinického skúšania merateľná.

Kurz obsahuje terminologický slovník, ktorý je prístupný v každom module. Kurz je navrhnutý s dôrazom na maximálnu efektivitu učenia sa, je podaný zrozumiteľne, využíva hovorené slovo, vizuálne pomôcky a optimálne množstvo prehľadne usporiadaného textu.

Kurz pozostáva z 8 modulov a to:

  • Modul 1. Zásady správnej klinickej praxe
  • Modul 2. Etická komisia
  • Modul 3. Kvalifikácia skúšajúceho
  • Modul 4. Informovaný súhlas
  • Modul 5. Zadávateľ klinického skúšania
  • Modul 6. Protokol
  • Modul 7. Príručka pre skúšajúceho
  • Modul 8. Základné dokumenty

Odporúčané moduly na absolvovanie pre lekára sú: Modul 1.-5. a 8. a pre zdravotnú sestru v klinickom skúšaní: Modul 1., 3. a 4.

E-learning Správna klinická prax dá ucelené dobré základy každému, kto sa zúčastní klinického skúšania, ako na strane skúšajúceho, tak aj na strane etickej komisie či zadávateľa.

_______________________________________________

Doplnenie informácie pre členov Českej lekárskej komory o akceptácii kreditov zo zahraničia:

Dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 §13 odst. 7 " Účast lékaře na zahraniční vzdělávací akci posoudí na základě individuální žádosti lékaře představenstvo okresního sdružení, v němž je lékař evidován. Při posuzování zahraničních vzdělávacích akcí se postupuje analogicky jako u akcí tuzemských. Pokud tomu bude odpovídat povaha zahraniční vzdělávací akce, vydá představenstvo okresního sdružení žadateli potvrzení o počtu udělených kreditů za účast na této akci. "

ZVLÁDNETE KURZ
za 3 hodiny

POČET DOSIAHNUTÝCH KREDITOV
2

Kurz je kreditovaný: Slovenská lekárska komora (SLK), Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP)

CIEĽOVÁ SKUPINA
Lekári, farmaceuti, farmaceutickí laboranti, lekárnici, koordinátori klinického skúšania, sestry

PREDPOKLADANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI
Z hľadiska efektívneho absolvovania kurzu sa vyžadujú základné zručnosti pri práci s počítačom a internetom.

VZDELÁVACIE CIELE
Oboznámiť sa so základmi správnej klinickej praxe, ktoré boli odsúhlasené na medzinárodnej harmonizačnej konferencii v roku 1996 a aktualizáciou prijatou v novembri 2016, a ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre správne zvládnutie klinického skúšania.